IMG_2630.PNG

All Nations Church​

کلیسای همه قوم‌ها
 

"وای بر کسانی که بدی را نیکی و نیکی را بدی می‌خوانند؛ وای بر آنان که ظلمت را در جای نور و نور را در جای ظلمت می‌نشانند؛ وای بر آنان که تلخی را در جای شیرینی و شیرینی را در جای تلخی می‌نهند!"

'Wehe denen, die das Böse gut heißen, und das Gute böse; welche Finsternis zu Licht machen, und Licht zu Finsternis; welche Bitteres zu Süßem machen, und Süßes zu Bitterem! ' 
JESAJA 5:20
 
روایت کلیسا

کلیسای ‚ھمه قومها، محلی است صمیمی و دوستانه برای ھر قوم و ھر ملیتی،

بجھت نزدیک شدن به خدا در دعا و پرستش،

کند و کاو جدی در کلام،

و اعلان و پیاده کردن انجیل کامل آزادی و شفا بخش،

با اتحاد و مشارکت فعال همه اعضا،

تاهم از نظر کیفی وهم ازنظرکمی رشدکرده، و هر چه بیشتر همشکل پسر خدا شویم،

واینگونه بر مردم شهر لینز و نتیجتاً جامعه کشور اتریش،وهمه اقوام و ملتهای همسایه ، تأثیرآزادیبخش، شفابخش و دگرگون کننده بگذارد.

رویای ما

ما می خواهیم محبت خدا را که بعنوان مسیحیان تجربه کرده ایم در کلام و عمل به شهر و کشور خود انتقال داده و خود را وقف آن سازم تا انسانهای دیگر بتوانند خود را در جهت پیروان وفادار عیسی مسیح پرورش دهند

Wir wollen die Liebe Gottes, die wir als Christen erleben, in Wort und Tat an unsere Stadt weitergeben und uns dafür einsetzen, dass andere Menschen sich zu hingegebenen Nachfolgern Jesu entwickeln können.

ایمیل... تلفن

 

مناسبت‌ها

ما، کلیسای 'همه قومهای شهر لینز' به عنوان بخشی از جامعه مسیحیان ایرانی، ضمن اعلام  همبستگی با خانواده‌ داغدیده مهسا (ژینا) امینی، و حمایت از دادخواهی آنها، هم‌صدا با شهروندان کشورمان، سرکوب نظام‌مند زنان و نقض گسترده حقوق بشر شهروندان میهنمان را محکوم کرده، خواستار آزادی، عدالت و حقوق برابر برای همه ایرانیان هستیم.  ما نیزمانند بسیاری از مردم کشورمان که با شجاعتی بی‌نظیر، پس از جان باختن مهسا، در خیابان‌های شهرهای کشورمان دست به اعتراض زده‌اند،  تحمیل حجاب اجباری به مردم ایران را که دارای تنوع دینی، قومی، فرهنگی و عقیدتی هستند، نقض مسلم حقوق بشر دانسته، خواستار پایان بخشیدن به آن و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز هستیم.  «ما همه مهسا هستیم»، «زن، زندگی، آزادی»، از جمله شعارهای زنان و مردان شیردل ایران است که به ما یادآوری می‌کند که ما همه، فرای قومیت، دین و زبان و باور، با هم هستیم، درد مشترک بی‌عدالتی، سرکوب و دیکتاتوری دینی داریم، و در پی زندگی و آزادی و برابری هستیم.  ما مهسا امینی ۲۲ ساله، و دیگر قربانیان حکومت اسلامی را به یاد می آوریم که نیروهای سرکوبگر در ۴۳ سال گذشته به دلیل متفاوت بودن به کام مرگ فرستاده‌اند. ما برای خانواده‌های قربانیان این جنایات دعا می‌کنیم و خواستار تسلی و آرامش خداوند برای آنها هستیم

 ما همچنین به همهٔ هم‌میهنان مسیحی خود یادآوری می کنیم که در کنار بی‌صدایان و سرکوب‌شدگان قرار گرفتن، و به شیوهٔ مسیحی به حمایت از حقوق آنان برخاستن، طبق کتابمقدس و تعالیم عیسای مسیح نه صرفاً یک گزینه اختیاری، بلکه وظیفهٔ دینی و روحانی هر مسیحی واقعی و به منزلهٔ شرکت در رسالت رهایی‌بخش عیسای خداوند است که در بیانیهٔ آغاز خدمتش فرمود: «روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستمدیدگان را رهایی بخشم

 
جلسات عبادتی 

جلسات هفتگی ما از طريق برنامه زوم

جلسات دعای هفتگی

روزهای سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اتریش و اروپای مرکزی 

ساعت ۱۷:۳۰ به وقت لندن و ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران

 جلسات تعلیمی ما برای نو ایمانان 

روزهای چهارشنبه ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اتریش و اروپای و

ساعت۱۵:۰۰ به وقت لندن و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران

جلسات تعلیمی ما برای ایمانداران    

روزهای پنجشنبه ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اتریش و اروپای مرکزی و

ساعت۱۵:۰۰ به وقت لندن و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران

 
موعظه هفته

Biblische Betrachtungen über das Buch Ruth

Zwei Bücher der Heiligen Schrift sind nach Frauen benannt. Das Buch Ruth und das Buch Esther. Sicher hat Gott eine weise Absicht dabei. Sollten wir nicht auch von gottesfürchtigen Frauen lernen?

Das Buch Ruth ist das achte Buch der Heiligen Schrift. Zahlen haben im Worte Gottes immer eine Bedeutung. Diese Zahl weist auf etwas Neues hin, auf etwas, das noch zukünftig ist. Es ist der „Haushalt der Gnade“, der durch den Herrn Jesus, den wahren Boas, kommen sollte und gekommen ist. Inzwischen besteht er schon fast zweitausend Jahre. Damals noch verborgen, jetzt geoffenbart durch das Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde.

Johannes schreibt: „Das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesum Christum geworden.“