top of page

تاریخچه کلیسا

Anchor 1
تاریخچه کلیسا
Anchor 2
Anchor 3

این کلیسا در سال 1998 با همکاری کک ککدنی آمرککایی بنام اول سیدنی که از رهبران خدمت اینترناشیونال تیمرککا بودند شروع به کار کرد

در سالهای اول خدمت خود با توجه به همکاری نزدیک با تیم آگاپه(کمپوس) بیشتر خدمت بشارتی در میان پناهجویان فارسی زبان را بر عهده داشت تا اینکه طبق تشخیص رهبران کلیسای  ۲۰  کار رسمی خود را بعنوان یک کلیسا آغاز نمود

در اوایل توسط دو  رهبر منجمله شبان کلیسا  و سپس بعد از سال ۲۰۰۸ بهمراهی یک رهبر و منجمله شبان کلیسا  به کار خود ادامه داد تا سال ۲۰۱۶ که رسماً در زیر نظر شورای بین‌الکلیسایی الایا و نیز کلیساهای آزاد این کشور به خدمت خود در همین راستا ادامه داده است؛ هر چند که دید و رویای این کلیسا وسیعتر شده و دید و رویای جهانی یعنی برای تمامی اقوام مختلف را پیدا کرده است که امیدواریم با فیض و راهنمایی خداوندمان به اهدافی که خدای پدر برای ما در نظر گرفته با کمک روح القدس هر چه بیشتر نزدیک شده خواست و اراده خدا را برای کلیسا تشخیص داده در آن گام برداریم

bottom of page